Наименование на инициативата:

Да представим България достойно чрез нейната култура и изкуство през „Седмицата на Европейските региони и градове 2008“ в Брюксел

Описание на инициативата:

Конкретни цели на инициативата

 1. Утвърждаване на многоаспектен и позитивен образ на България като пълноправен член на Европейския съюз представяйки културата, изкуството и институциите от Югоизточен планов регион /ЮПР/ на страната, чрез партньорството между официалните публични власти и НПО.
 2. Активно присъствие на български културни институти и формации в  общоевропейския културен живот чрез представителните офиси в Брюксел на местните и регионални власти от България.
 3. Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност, като част от общото европейско културно пространство.

Целева група

 1. Широката общественост в страните членки на ЕС;
 2. Политическия и обществен елит в страните членки на ЕС;
 3. Професионални, творчески и артистични среди в страните членки на ЕС;
 4. Водещи медии в страните членки на ЕС.

Място на изпълнение
Град Брюксел- Белгия

Период на изпълнение
Септември – октомври 2008 г. , с активни дати 5 – 15 октомври 2008 г.

Основни дейности

 1. Организиране Дни на България по време на  „Седмица на Европейските региони и градове 2008“ /OPEN DAYS 2008-European Week of Regions and Cities/ *   в офисите на РАО Тракия и град Бургас. Ще бъдат организирани и представени:
 2. Презентации на тема културно – историческо наследство
 3. Традиционна българска кухня и дегустация на български вина
 4. Виртуални изложби и експозиции;
 5. Културно – информационни щандове в офисите на РАО Тракия,град Бургас и Европарламента.
 6. Представяне на България чрез местни и регионални властиот ЮПР – участие на 12 представители от местни и регионални институции и организации от Югоизточен планов регион на Българияв програмата на „Седмица на Европейските региони и градове 2008“:
 7. Откриване на събитието;
 8. Работни срещи и семинари включени в програмата на събитието;
 9. Работни срещи с представители на институции, организации и бизнес  от други

страни на ЕС организирани в Инвестор кафе;

*закриване на събитието;
*Посещение в официални институции намиращи се в Брюксел– Европарламент, Европейска комисия и Комитета на регионите, както и среща с български представители работещи в тях .

Виж Приложения

*Официална страница наOPEN DAYS 2008-European Week of Regions and Citie
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm

Очаквани резултати

1.  Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство посредством провеждането паралелно Дни на  България в 2 български представителства в столицата на ЕС, представяне на 3 виртуални изложби, 3 презентации и разпространението на над 1000 пакета с информационни материали на български културни институции и организации /2000 брошури, албуми, СД и др./  – читалища, музеи, постоянни изложби, музикални групи и състави, и др. от ЮПР и България, 2000 ДВД с реклама на ЮПР, 10 000 флаера и 1000 плаката с информация за ЮПР и България.
2. Представяне на България и утвърждаване на положителния и облик чрез представянето на културата, изкуството и културното наследство на един от нейните райони на планиране посредством организирани Дни на България по време на „Седмица на Европейските региони и градове 2008“  в офисите на РАО Тракия и град Бургас. Ще бъдат изпратени покани до 200 официални лица от  европейските институции и партньори за посещение на събитието в българските представителства.
3. Достойно представяне на България чрез местни и регионални власти от ЮПР чрез участието им в над 10 семинара и 4 работни срещи, както и  организирането на 3 културно информационни щанда по време на „Седмица на Европейските региони и градове 2008“ в град Брюксел.

Резюме на дейностите:

С реализирането на инициативата ДА ПРЕДСТАВИМ БЪЛГАРИЯ ДОСТОЙНО ЧРЕЗ НЕЙНАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ПРЕЗ „СЕДМИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ И ГРАДОВЕ 2008“ В БРЮКСЕЛнашия екип успя да изпълни конкретните цели заложени предварително в одобрения проект, а именно :

 1. Утвърждаване на многоаспектен и позитивен образ на България като пълноправен член на Европейския съюз представяйки културата, изкуството и институциите от Югоизточен планов регион /ЮПР/ на страната,чрез партньорството между официалните публични власти и НПО.
 2. Активно присъствие на български културни институти и формации в  общоевропейския културен живот чрез представителните офиси в Брюксел на местните и регионални власти от България.
 3. Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство .

Основната цел на нашият проект беше да представим Република България, като настоящ член на ЕС по начин, по който всички целеви групи по проекта можаха да се запознаят с българската култура и езикова идентичност  като част от общото европейско културно пространство. Чрез проекта се постарахме да изпълним и приоритет на Цел 2: Утвърждаване на българската културна и езикова идентичност и популяризиране на приноса на България в европейското културно многообразие.

Приоритет: Популяризиране на културно-историческото наследство на България и представяне на съвременната българска култура и изкуство, Дейност 2: Организиране на събития за представяне на българската култура и изкуство в  другите страни от ЕС.

Проекта беше насочен и посетен от следните целеви групи:

 • широката общественост/гражданите/ на градовете и страните, които посетихме.
 • политическия и обществен елит.
 • професионални творчески и артистични среди.

Мероприятията ни бяха посетени от представители на местните и регионални власти от страни членки на ЕС, политици, евродепутати, НПО, институции, местни музеи, изложби, библиотеки, представители на регионални офиси в Брюксел и т.н. За участие в мероприятията бяха поканени представители на местни, регионални и национални медии.

Всички заложени инициативи в проекта – презентации, виртуални изложби и участие в срещи и семинари на OPEN DAYS 2008-European Week of Regions and Cities бяха подготвени и реализирани след направена предварителна подготовка и съгласуване с партньорите на фондацията по проекта.

В дейностите заложени в проекта взеха активно участие представители на местните власти от ЮПР на България от общините – Сливен, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Нова Загора, Елхово, Казанлък и РАО Тракия.

Всичко описано по-горе стана със доброто изпълнение на трите основни дейности в проекта:

 1. Организиране Дни на България по време на  „Седмица на Европейските региони и градове 2008“ /OPEN DAYS 2008-European Week of Regions and Cities/ *   в Европарламента и офисите на РАО Тракия и град Бургас. Бяха организирани и представени:
 2. Презентации на тема културно – историческо наследство
 3. Традиционна българска кухня и дегустация на български вина
 4. Виртуални изложби и експозиции;
 5. Културно – информационни щандове в офисите на РАО Тракия, град Бургас и Европарламента.
 6. Представяне на България чрез местни и регионални власти от ЮПР – участие на 12 представители от местни и регионални институции и организации от Югоизточен планов регион на България в програмата на „Седмица на Европейските региони и градове 2008“:
 7. Откриване на събитието;
 8. Работни срещи и семинари включени в програмата на събитието;
 9. Работни срещи с представители на институции, организации и бизнес  от други страни на ЕС организирани в Инвестор кафе;
 • закриване на събитието;
 • Посещение в официални институции намиращи се в Брюксел– Европарламент, Европейска комисия и Комитета на регионите, както и среща с български представители работещи в тях .

Организирането и провеждането на горе посочените дейности беше осъществено с партньорството на общините Сливен, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Нова Загора, Елхово, Казанлък и РАО Тракия.

Това е първата проява на обединили се български общини, които се представят на такъв голям европейски форум, като част от Югоизточен регион на България. В сравнение с представянето на община Сливен през миналата 2007 година сега имахме много повече участия в семинари и срещи, както и най-голямата делегация от организирани представители на местните власти от България представящи се на този голям европейски форум. На събитията в Брюксел нашите общини бяха представени от делегация  съставена от кметове на общини, заместник кметове, общински съветници, директори на дирекции, началник отдели и експерти занимаващи се с евроинтеграция, европейски програми и проекти. Общо делегацията ни беше от 33 души.

Официалното ни представяне беше направено на три специално организирани мероприятия под формата на прием и семинари в Европейския парламент, офисите на град Бургас и РАО Тракия, което беше представено от общините Сливен, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Казанлък и Елхово.

И на трите мероприятия регионът и общините бяха представени чрез атрактивна мултимедийна презентация и културно – информационен щанд с дегустация на български храни и вина. По време на представянето паралелно на организиран инфо щанд се разпространяваха комплекти с материали на общините, както и специален комплект за региона от диск, плакат и дипляна включващи снимков, видео и аудио материал за отделните области и градове в Югоизточен регион, както и цялостно негово представяне в направленията култура, традиции и природа, както и автентични фолклорни песни от отделните области в региона.

Община Бургас се представи със специална презентация свързана с иновациите в туризма и възможностите пред инвеститорите в град Бургас, а Общините Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък, Елхово и Нова Загора със своето културно – историческо наследство – имахме презентация на тема показваща тракийското наследство по нашите земи. Община Сливен се представи също така и с виртуална изложба включваща – „Европейски издания XVI- XXвек“ на  Библиотека „Зора“ – Сливен; „Долината на тракийските царе в Сливенско“; „Християнско изкуство“, представяща експонатите на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, както и възможностите за културен туризъм в общината. Тези презентации се разпространяваха и на специално подготвени СД  и плакат.

Отделно участниците в делегацията взеха участие в откриването и закриването на „Европейска седмица на регионите и на градовете“, както и в специално организираните тематични семинари и срещи в представителните офиси на други европейски региони и градове. Интересни и полезни бяха срещите и контактите, които направихме по време на организираното Инвестор кафе в сградата на Комитета на регионите. Това е място където повечето участници във форума се представят със специални щандове и могат да се направят полезни контакти и партньорства. Полезни партньорства, които се направиха по време на това събитие бяха: Бургас – Лиссабон, Стара Загора – Лариса, Гърция, Нова Загора – Мойра, Португалия, Сливен – Бидгош, Полша и други. /Виж приложение снимки/

Доброто ни представяне беше съпроводено от личното участие на български евродепутати.

В Европейския парламент беше нашето първо представяне в Брюксел по време на Дните на отворени врати. Представянето на региона и общините ни стартира с официален прием в една от залите на Европейския парламент, където наш домакин беше г-жа Румяна Желева –  български евродепутат, председател на българската делегация в ЕНП-ЕД и представляваща избирателите на Югоизточен регион на България. По време на приема след направените приветствия към гостите от г-жа Желева,  г-жа Василева – зам. кмет на град Бургас направи презентация на региона и общините ни. От името на нашата делегация гостите бяха поздравени от г-н Георги Славов, кмет на град Ямбол.

Под формата на коктейл на гостите беше дадена възможност да дегустират български вина, сирена, кашкавал и мезета. На специален инфо щанд бяха разположени рекламни материали за региона и общините. Колоритност на цялото събитие даваше и фона от автентична българска музика включваща изпълнения на гъдулка от наш музикант.

Колкото до проявения интерес любопитен беше факта че заявената зала се оказа тясна заедно и с фоаето към нея. Дори се получи „оплакване” от организатори на събитие от Кембричкия университет в съседна зала че техните участници бързо се присъединили към нашето събитие.

Събитието ни беше уважено от политици и евродепутати от различни групи и страни в Европейския парламент. Ето и някои от тях : познатия в България г-н Джефри Ван Орден – докладчик по доклада на ЕП за присъединяване на България към ЕС; Членовете на Комисията по регионално развитие в ЕП : Зам. координаторите на комисията г-н Власак – Чехия, г-н Гелек – Франция, г-н Маркус Питер – Германия; Координатор на групата на либералите г-н Бопюи – Франция ; Членовете на Комисията по земеделие: г-жа Ширхубер – координатор Германия, г-жа Мегле – говорител на ЕП за реформата в млечния сектор – Германия и г-н Алберт Дес – говорител на ЕНП за селско стопанство, Германия и други. Поканата на събитието уважиха и българските евродепутати: г-жа Душана Здравкова, г-жа Мариела Баева, г-жа Маруся Любчева, г-жа Илияна Йотова, г-н Владимир Уручев, г-н Николай Младенов, г-н Евгени Кирилов и много други гости.

Нашето представяне беше уважено и от г-н Христо Георгиев, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белгия и Люксембург и неговата съпруга, които поканиха нашата делегация на специално организиран прием в Българското посолство.

За поредици от публикации или предавания в медиите цитирайте:

Дата Издание/електронна медия Публикация/предаване Автор
30.09.2008г. В-к Сливенско дело Стартира изпълнението на проект “Да представим България достойно чрез нейната култура и изкуство през „Седмицата на европейските региони и градове 2008“ в Брюксел” Екипа на проекта Журналисти на медията
07.10.2008г. В-к Сливенско дело Община Сливен на шестото издание на Дните на отворените врати в Брюксел Екипа на проекта

Журналисти на медията

21.10.2008г. В-к Сливенско дело Дните на отворените врати 2008: водещото годишно събитие на европейската регионална политика Екипа на проекта

Журналисти на медията

06.10.2008г. Проектът на интернет портал Инфо Европа :
http://infoeurope.sliven.bg/ind.php?lang=bg&navgoto=news&n=6109
Регион „Югоизточна България“ се представя на Европейската седмица на регионите и градовете 2008  Екипа на проекта

Журналисти на медията

17.10.2008г. Проектът на интернет портал Инфо Европа Сливен:
http://infoeurope.sliven.bg/ind.php?lang=bg&navgoto=news&n=6417
Интервю: „Европейска седмица на регионите и на градовете“ 2008 г. в Брюксел  Екипа на проекта

Журналисти на медията

05.10.2008г. Икономически портал – Стара Загора

http://www.chambersz.com/index.php/content/view/54481/112/

Европейска седмица на регионите и на градовете – Брюксел, 6 – 9 октомври 2008 г. Екипа на проекта

Журналисти на медията

17.10.2008г. Проектът на сайта на Радио Дарик:
dariknews.bg/view_article.php?article_id=298143
Представиха Сливен в Брюксел Екипа на проекта

Журналисти на медията

06.10.2008г. Проектът на сайта на Радио Фокус:
http://www.focus-radio.net/?s=1&do=n189002&PHPSESSID=nikli3h1os0hpsj91t8e5utcr3
Община Сливен участва в Европейска седмица на регионите и на градовете в Брюксел Екипа на проекта журналисти на медията