Мисия

Фондация за развитие на регион Сливен има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.
Фондация за развитие на регион Сливен, което може да се изписва и със съкращението ФРРС, както и на английски език Foundation for the Development of Sliven Region, което може да се изписва и съкратено FDSR.

Цели и дейности

Фондация за развитие на регион Сливен изпълнява своята Мисия за подпомагане развитието на регион Сливен чрез седем стратегически цели в стремежа си да:
1. Съдейства за общественото и социално – икономическо развитие на регион Сливен чрез постигането на обществен консенсус за ефективна политика и  партньорства в реализирането на съвместни инициативи между местни, регионални и централна власт и техните граждански партньори /НПО, делови и бизнес среди/.
2. Участва в създаването на регионални и местни стратегии за цялостно и секторно развитие на икономика, здравеопазване, образование, култура, спорт, туризъм в региона, както и търсене на възможности за тяхното реализиране чрез създаването на местни и регионални структури, форуми и фондове за обществено развитие.
3. Подпомага развитието на малки и средни предприятия /МСП/ в региона чрез  предоставяне на финансова и техническа помощ за стартиране и укрепване на бизнес инициативи посредством използването на  програми за микрокредит, консултации и обучение.
4. Стимулира всички инициативи за осигуряване на необходимата информация на местни и регионални власти и други потребители посредством подходящи програми, форуми, издания, информационни технологии  и иновациий.
5. Създава благоприятна среда за етноинтеграция и дискусия по въпросите на етнотолерантността.
6. Подобрява и контролира условията за съхраняването на културно-историческото и духовно наследство.
7. Съдейства за подобряване екологията и опазване на околната среда.

Фондацията в съответствие с изпълнение на целите си ще осъществява следната общественополезна дейност:
1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура.
2. Подпомагането на социално слабите, инвалидите и лицата  нуждаещи се от грижи.
3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация.
4. Защитата на човешките права и на околната среда.
5. Хуманитарна помощ при природни бедствия и аварии.

Фондацията ще развива следната стопанска дейност:
1. Консултантски, офис и административни услуги.
2. Обучение и преквалификация на кадри.
3. Рекламна дейност, организиране на форуми, срещи, дискусии, изложения и презентации, издания /вестници, книги, брошури, радио, телевизия и др./.
4. Посредничество при осъществяване на международни контакти, регионални стратегии, търговия и инвестиции между български и чуждестранни физически и юридически лица и организации.
5. Друга стопанска дейност подпомагаща целите на фондацията и която не е забранена от закон.

Фондацията ще набира средства за постигане на своите цели чрез:
1. Първоначално дарение на учредителя в размер на 100 /сто/ лева вложени по сметка на Фондацията в ТБ “  ЮНИОНБАНК “  ÀД  клон СЛИВЕН.
2. Дарения, завещания и договори за спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, които добронамерено подкрепят целите на фондацията.
3. Приходи произхождащи от развиването на стопанска дейност свързана с целите й.
4. Имущество и парични постъпления получени вследствие на участие в  изпълнението на  проекти и програми финансирани от български и чуждестранни  фондове, фондации, организации, физически и юридически лица.

Дата:   13.06.2002 г.
Гр. Сливен

Учредител :  Стоян Марков