Подготовка на проекти

Проектът представлява искане за безвъзмездно финансиране или съфинансиране по планирана от Вашата организация дейност. Всяка програма, схема или процедура имат заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета за изпълнение на проекта.

За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение. Успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията и условията за допустимост, ще подготвят проектните документи и ще Ви съдействат през целия процес – от кандидатстването, одобрението, изпълнението, до отчетността на подаденото проектно предложение.

Управление на проекти
Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да Ви окажем професионално съдействие през този етап – от консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация, до управлението на направените по бюджета разходи.
По време на изпълнение на проекта, Вие организирате тръжни процедури за избор на доставчици, отчита всички извършени дейности и разходи в междинни отчети, подготвя краен, финален отчет на проекта и заявления за изплащане на финансовата помощ.

Услуги, свързани с управлението на проекти:

  • Изготвяне на план за изпълнение на проекта: дава възможност за ясна и последователна организация при изпълнението на проекта;
  • Подготовка на тръжна документация: подготовка на необходимите документи и формуляри;
  • Консултиране относно процеса на организация при провеждане на тръжни процедури: информация за задължителни срокове, избор на членове в оценителна комисия, правила за отваряне на оферти, др.;
  • Счетоводно и финансово консултиране: въпроси и казуси по счетоводното отчитане на проекта;
  •  Подготовка на отчети по изпълнението на проекта: изготвяне на междинни, технически и финални отчети;
  •  Изготвяне на проектно досие: структуриране на цялостната  документация по проекта;
  • Организация и управление на дейностите, свързани с публичност на проекта: провеждане на пресконференции, подготовка на прессъобщения, печатни материали, банери, интернет страници, др.

Програми на ЕС

Европейски бежански фонд / European refugee fund
Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни
Европейски фонд за репартриране на нелегално пребиваващи лица
Инструмент за европейско съседство и партньорство/European neighbourhood and partnership instrument
Многостранна оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн
Инструмент за стабилност / Instrument for stability
Инструмент за сътрудничество и развитие / Instrument for development cooperation
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JEREMIE
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JASPERS
Инструмент на регионалната политика и финансов инженеринг – JESSICA
Оперативна програма ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие/ESPON2013
Предприсъединителен инструмент / Instrument of pre-accession
Програма обмен на данни между администрациите, бизнеса и гражданите
Програма Защита на потребителя / Customer protection
Програма Митници / Customs
Програма Обществено здраве / Public health
Програма за развитие на селските райони / Rural Development
Фискалис / Fiscalis
Програма Европа за гражданите / Europe for Citizens
Програма Младежта в действие / Youth in action
Програма Превенция на наркотиците и информация / Drugs prevention and information programme
Програма Солидарност и управление на миграционните потоци/Solidarity and management of the migration
Програма Трансевропейски мрежи за транспорт и енергия / TEN
Програма еКонтент плюс / eContent plus
Програма Галилео / Galileo
Програма Дафне ІІІ / Daphne III – combating violence
Програма Еразъм Мундус (2004 – 2008) / Programme Erasumus Mundus (2004 – 2008)
Програма за учене през целия живот / Lifelong Learning
Програма Култура 2007 / Culture 2007
Програма Лайф+ / Life+
Програма Марко Поло ІІ / Programme Marco Polo ІІ
Програма МЕДИА 2007 / MEDIA 2007
Програма ПРОГРЕС – за заетост и социална солидарност / PROGRESS
Програма за по-сигурен Интернет плюс / Safer Internet Plus
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации / CIP
Седма рамкова програма (FP7)
Фонд външни граници / External Borders Fund

Професионално обучение