Учредителен акт на Фондация за развитие на регион Сливен

Днес 13.06.2002 г. долуподписаният:

СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН,

В съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел учредих Фондация с Наименование :

“ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН СЛИВЕН“, което може да се изписва и със съкращението “ФРРС”, както и на английски език “Foundation for the Development  of  Sliven Region“ , което може да се изписва и съкратено “FDSR”.

Фондацията има  седалище и адрес  на управление:

Област  СЛИВЕН, община СЛИВЕН,
гр.СЛИВЕН, бул. “Хаджи Димитър “  № 13 .

Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства .

Фондацията изпълнява своята мисия за подпомагане развитието на регион Сливен чрез седем стратегически цели в стремежа си да:

1. Съдейства за общественото и социално–икономическо развитие на регион Сливен чрез постигането на обществен консенсус за ефективна политика и  партньорства в реализирането на съвместни инициативи между местни, регионални и централна власт и техните граждански партньори /НПО, делови и бизнес среди/.
2. Участва в създаването на регионални и местни стратегии за цялостно и секторно развитие на икономика, здравеопазване, образование, култура, спорт, туризъм в региона, както и търсене на възможности за тяхното реализиране чрез създаването на местни и регионални структури, форуми и фондове за обществено развитие;
3. Подпомага развитието на малки и средни предприятия /МСП/ в региона чрез  предоставяне на финансова и техническа помощ за стартиране и укрепване на бизнес инициативи посредством използването на  програми за микрокредит, консултации и обучение;
4. Стимулира всички инициативи за осигуряване на необходимата информация на местни и регионални власти и други потребители  посредством подходящи програми, форуми, издания, информационни технологии  и иновации;
5. Създава благоприятна среда за етноинтеграция и дискусия по въпросите на етнотолерантността.
6. Подобрява и контролира условията за съхраняването на културно-историческото и духовно наследство;
7. Съдейства за подобряване екологията и опазване на околната среда ;

Фондацията в съответствие с изпълнение на целите си ще осъществява следната общественополезна дейност: 

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;
2. Подпомагането на социално слабите, инвалидите и лицата  нуждаещи се от грижи;
3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
4. Защитата на човешките права и на околната среда;
5. Хуманитарна помощ при природни бедствия и аварии.

Фондацията не може да се преобразува във фондация за осъществяване на дейност в частна полза.

Фондацията ще развива следната стопанска дейност:

1. Консултантски, офис и административни услуги.
2. Обучение и преквалификация на кадри.
3. Рекламна дейност, организиране на форуми, срещи, дискусии, изложения и презентации, издания / вестници, книги, брошури, радио, телевизия и др./.
4. Посредичество при осъществяване на международни контакти, регионално стратегиране, търговия и инвестиции между български и чуждестранни физически и юридически лица и организации.
5. Друга стопанска дейност подпомагаща целите на фондацията и незабранена от закон.

Фондацията ще набира средства за постигане на своите цели чрез:

1. Първоначално дарение на учредителя в размер на 100 / сто / лева вложени по сметка на Фондацията в ТБ “  ЮНИОНБАНК “  ÀД  клон СЛИВЕН.
2. Дарения, завещания и договори за спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, които добронамерено подкрепят целите на фондацията.
3. Приходи произхождащи от развиването на стопанска дейност свързана с целите й.
4. Имущество и парични постъпления получени вследствие на участие в  изпълнението на  проекти и програми финансирани от български и чуждестранни  фондове, фондации, организации, физически и юридически лица.

Фондацията се учредява за неопределено време.

Фондацията  ще се представлява и управлява от управителен съвет съставен от 7 /седем/ лица за срок от 3/три/ години. Ще  участвам в управителния съвет като негов председател. В случай на смърт мястото на председател на управителния съвет се заема от един от наследниците ми, определен с единодушното съгласие на останалите наследници.

Правомощията на управителния съвет:

1. Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината членове.
2. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с разпореждане на недвижими имоти на фондацията, определяне на дейността й,  както и възможността фондацията да може да учредява и участва  в учредяването на други юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества се приемат с единодушие .
3. Управителния съвет може да упълномощи свой член да представлява и управлява фондацията пред трети лица за срок от 1/една/ до 10 /десет/ години. Той ще носи името управител и обемът на неговата представителна власт ще се определя от управителния съвет.
4. Решението за приемане или изключване на член на управителния съвет се взема по предложение на управителя с единодушие, като изключвания член не гласува. Председателя не може да бъде изключен от УС.
5. Решенията за попълване състава на УС се вземат с единодушие.

Задължения на управителния съвет:

1. Да води и поддържа книги, в които да бъдат вписвани протоколите от заседанията на управителния съвет.
2. Всяка година  Председателя на фондацията да изготвя годишно-счетоводен доклад за извършената общественополезна дейност, който трябва да се представи в централния регистър при Министерството на правосъдието.
3. Да следи дали счетоводната отчетност и дейността  на фондацията  ще подлежи на независим одит по реда на Закона за счетоводството, ако са на лице условията по чл.39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

За членове на управителния съвет на фондацията определям:

1. ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ,
постоянен адрес :  област  СЛИВЕН, община  СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
2. ТОДОР КУРТЕВ ЙОРДАНОВ,
постоянен адрес:  област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
3. КАТЯ ИВАНОВА ТЕНЕВА,
постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, с. БЯЛА , ул. “ КОКИЧЕ “ №16 ,
4. СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ,
постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН , гр.СЛИВЕН,
5. РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ДРЯНКОВ,
постоянен адрес:   област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
6. ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ДИЧЕВ, ,
постоянен адрес:  област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН .

Фондацията се прекратява с решение на управителния съвет, взето с единодушие. При ликвидация на  фондацията след удовлетворяване на кредиторите й останалото имущество се предоставя на  посочено от ликвидаторите юридическо лице с нестопанска цел, извършващо същата или близка общественополезна дейност.

Дата   13.06.2002 г.
Гр. Сливен                                   Учредител: / Стоян Марков /